Mori Seiki

Mori Seiki DuraTurn Programming Example G01 (Chamfering rounding)

Mori Seiki DuraTurn Programming Example G01 (Chamfering/rounding)

O0001; N1; G50 S1500; G00 T0101; G96 S200 M03; X30.0 Z20.0 M08; G01 Z0 F1.0; X0 F0.2; G00 X20.0 Z1.0; G01 Z−20.0, C1.0; X40.0 , R1.0; Z−40.0 , R2.0; X60.0…